Holder ul. Sokalska 4, 61-324 Poznań

tel.: +48 616502984