Bosch Klimatyzacja

Adres wydawniczy

Dostawca
Podmiot odpowiedzialny
za strony internetowe Robert Bosch Sp. z o.o.

Wpis do rejestru
KRS 0000051814
Numer rejestrowy BDO
000007792
Kapitał zakładowy:
197443600 PLN
Nazwa i adres
Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
Polska
Nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania firmy
Rafał Rudziński, Piotr Pyzio
Numer telefonu
+48 (0) 22 715 40 00
Numer identyfikacji podatkowej (NIP)
526-10-27-992
Oznaczenia sądu rejestrowego RBPL:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS